O nama

O ZAVODU

Temeljem utvrđene neujednačene organizacije, nejednakih kriterija hitnosti, neujednačenog stanja educiranosti i opremljenosti između/unutar županije te posljedično nejednake kvalitete pružene usluge i neujednačene dostupnosti hitne medicinske pomoći, 2009. godine započela je reforma nacionalnog sustava  Hitne medicinske službe po modelu cjelovitog županijskog umreženog sustava s krovnom stručnom zdravstvenom ustanovom Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

Konačni cilj reforme je postizanje europskog standarda dostupnosti i učinkovitosti Hitne medicinske pomoći prema hitnom pacijentu s posljedičnim smanjenjem mortaliteta od vodećih uzoraka smrtnosti u RH. Reformom se stvaraju preduvjeti za financijski održiv i strukturno stabilan sustav

Reorganizacijom u sustavu pružanja hitne pomoći nastoji se postići jednaka kvaliteta i dostupnost hitne medicinske službe u svim dijelovima Republike Hrvatske, i to kroz: poboljšanje učinkovitosti i ishoda sustava hitne medicine, povećanje usklađenosti u standardima usluga među županijama, povećanje učinkovitosti i brzine reakcije izvanbolničke hitne medicinske pomoći i poboljšanje učinkovitosti hitnih prijema u ciljanim bolnicama.

U skladu sa spomenutom reformom osnovan je Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Zavod). Zavod je osnovan Odlukom o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Klasa: 510-08/10-01/1, Ur.Broj: 2186/1-01/1-11-30 od 31. svibnja 2011. godine te je započeo s radom 15. lipnja 2012., na adresi Franje Galinca bb.
Odluku o osnivanju pogledajte ovdje.

Zavod je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije.

Radi učinkovitosti, djelotvornosti, dostupnosti i osiguranja kvalitete uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i utvrđivanje prava iz zdravstvene zaštite koju Zavod pruža, unutarnji ustroj uređuje se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova. Poslovi Zavoda određuju se na razini jedinstvene pravne osobe za potrebe cjelokupnog područja Varaždinske županije na kojem se obavlja djelatnost Zavoda, sa svrhom primjene načela i sustava mjera za ostvarivanje i unapređenje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije.  Unutarnji ustroj Zavoda usklađuje se sukladno Mreži hitne medicine. Ispostave utvrđene Mrežom hitne medicine nemaju status podružnice i ne upisuju se u sudski registar i ne sudjeluju u pravnom prometu.
 

Da bi se reorganizacija sustava hitne medicinske pomoći provela sukladno visoko postavljenim ciljevima, nužna je dobra priprema. Sve se promjene trebaju uvoditi postupno, temeljene na ozbiljnim i kontinuiranim analizama svih pokazatelja.

DJELATNOST ZAVODA

• provodi mjere hitne medicine na području Varaždinske  županije,

• osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,

• organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Varaždinske županije,

• osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika,

• provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

• osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,

• sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

• provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine;

• prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za  Varaždinske županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu;

• planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,

• surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,

• planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

• obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Varaždinske županije

 

VIZIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Vizija Zavoda uključuje uspostavu jedinstvenog sustava hitne medicine na području Varaždinske županije, koji će doprinositi timskom zbrinjavanju hitnih pacijenata, sigurnosti građana i promicanju povjerenja između timova hitne pomoći, pacijenata i njihovih obitelji. Stalna profesionalna uključenost u podizanje kvalitete pružanja hitne medicinske pomoći temeljni je cilj Zavoda, koji  je utemeljen na načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa medicinskoj djelatnosti, što jamči bolju učinkovitost i kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje medicinske skrbi za hitne pacijente na području Varaždinske županije.  Osnivanjem Zavoda, djelatnicima je omogućena stalna edukacija i usavršavanje na području hitne medicinske pomoći, tako se zadržava vrlo visoki standard hitne medicine na varaždinskom području.

TIJELA ZAVODA

1.  Upravno vijeće
Valerija Paljak, mag.prim.educ., predsjednica Upravnog vijeća
Zorislav Rodek, dr.vet.med.
Miroslav Bubnjarić, dipl.inf.
Marija Pleše, dr.med.spec.

 

2. Ravnateljstvo

Ravnatelj
    Mladen Smoljanec, mag.oec.
    Kontakt - telefon: 042/262-287
    E-mail:
mladen.smoljanec@zhm-vz.hr

3. Zamjenica  ravnatelja
Maja Svetec, dr.med. spec.
Kontakt: zamjenica.ravnatelja.maja.svetec@zhm-vz.hr

4. Glavni tehničar
Zoran Žeželj, bacc.med.techn.
Kontakt: glavni.tehnicar.zoran.zezelj@zhm-vz.hr

5. Stručno vijeće  
Marija Pleše, dr.med.spec. - predsjednica Stručnog vijeća  
Maja Svetec, dr.med. spec.                                               
Ante Obrovac, dr.med.
Damir Grđan, dr.med.spec.
Anđela Simić, dr.med.
Lara Klarić, dr.med.  
Radmila Nježić, dr.med.

                         

6. Etičko povjerenstvo
Predsjednik  Robert Vugrin, inf. ispred Varaždinske županije, zamjenica Zvjezdana Fulir, dipl.soc.radnica

Članica Ljubica Božić, dipl.iur., zamjenik Mario Bednarek, dipl.polit.

Marija Pleše, dr.med.spec. iz redova Zavoda za hitnu medicnu Varaždinske županije, zamjenik Damir Grđan dr.med.spec.

Goran Gojković, dr.med.spec. iz redova Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za zamjenicu Renata Nikolić, dr.med.

Anđela Simić, dr.med. iz redova Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za zamjenicu Mihaela Leš Golub, dr.med.spec.

7. Povjerenstvo za lijekove

 Mihaela Leš Golub, dr. med. spec.

Goran Gojković, dr.med. spec.  

Maja Svetec, dr.med.spec.

Marija Pleše, dr.med.spec.            

Damir Grđan, dr.med.spec.

8. Povjerenstvo za kvalitetu
Mihaela Leš Golub, dr.med.spec.– predsjednica Povjerenstva i pomoćnica ravnatelja za kvalitetu
Maja Svetec, dr.med.spec.

Marija Pleše, dr.med.spec.

Damir  Grđan, dr.med.spec.

Goran Gojković, dr.med.spec.

Lara Klarić, dr.med.